building
logo2


江婷婷

信息与计算科学、机器人工程

办公电话:0596-6288857                                   

EMAIL: jiangtt@xujc.com

蔡梦杭

电子信息工程、通信工程、自动化、光电信息科学与工程

办公电话:0596-6288370                                     

EMAIL: caimh@xujc.com

杨紫玥

计算机科学与技术、软件工程、物联网工程

办公电话:0596-6288095                                

EMAIL: yangziyue@xujc.com